Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőDr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ intézményvezető munkakör - FRISSÍTVE!


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított öt évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest vármegye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 17/A.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

Az intézmény 2 feladat-ellátási helyen működik, az alkalmazottak száma: 8 fő.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-             az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása

-            a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

-            a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Az intézményvezető havi illetménye bruttó 500.000 Ft, egyéb juttatások: cafetéria, munkaruha.


Pályázati feltételek:

−         Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében , illetőleg a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelete 2. számú melléklete I. rész I. fejezetének 1. pontjában meghatározott képesítések egyike: felsőfokú szociális szakképzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus) , okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség (felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, valamint az alap- vagy mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett mentálhigiénés szakképzettség), okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség (felsőfokú végzettség és tanító, tanár (közismereti, szakmai, hitéleti), óvodapedagógus, szakoktató szakképzettség, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő) , pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások

−         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

−         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−         vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−    részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−    az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−    végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−    nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. október 18.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. október 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435-ös telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni

−         postai úton: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−         elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/4686/2023., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és facebook oldala
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként