Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. július 7.; 21. (pénteki napokon)

2023. augusztus 4.; 18. (pénteki napokon)

2023. szeptember 1.; 15.; 29. (pénteki napokon)

2023. október 13.; 27. (pénteki napokon)

2023. november 10.; 24. (pénteki napokon)

2023. december 8.; 22. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. július 14.; 28. (pénteki napokon)

2023. augusztus 11.; 25. (pénteki napokon)

2023. szeptember 8.; 22. (pénteki napokon)

2023. október 6.; 20. (pénteki napokon)

2023. november 3.; 17. (pénteki napokon)

2023. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőDr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ intézményvezető munkakör - FRISSÍTVE!


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított öt évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest vármegye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 17/A.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

Az intézmény 2 feladat-ellátási helyen működik, az alkalmazottak száma: 8 fő.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-             az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása

-            a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

-            a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Az intézményvezető havi illetménye bruttó 500.000 Ft, egyéb juttatások: cafetéria, munkaruha.


Pályázati feltételek:

−         Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében , illetőleg a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelete 2. számú melléklete I. rész I. fejezetének 1. pontjában meghatározott képesítések egyike: felsőfokú szociális szakképzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus) , okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség (felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, valamint az alap- vagy mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett mentálhigiénés szakképzettség), okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség (felsőfokú végzettség és tanító, tanár (közismereti, szakmai, hitéleti), óvodapedagógus, szakoktató szakképzettség, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő) , pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások

−         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

−         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−         vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−    részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−    az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−    végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−    nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. október 18.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. október 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435-ös telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni

−         postai úton: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−         elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/4686/2023., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és facebook oldala
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként