Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. január 6. és 20. (pénteki napokon)

2023. február 3. és 17. (pénteki napokon)

2023. március 3., 17. és 31. (pénteki napokon)

2023. április 14. és 28. (pénteki napokon)

2023. május 12. és 26. (pénteki napokon)

2023. június 10. és 24. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. április 7. és 21. (péntek)

2023. május 5. és 19. (pénteki napokon)

2023. június 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőEvangéliumi Pünkösdi Közösség


Az Evangéliumi Pünkösdi Közösségről,

annak sülysápi Gyülekezetéről
 

     Tapasztalatom, hogy az emberek nem ismerik a Szabadegyházakhoz tartozó úgynevezett kisegyházakat, vagy nagyon hiányosak róluk ismereteik, ezért célszerűnek tartottam gyülekezetünk bemutatását is egyházunk rövid bemutatásával kezdeni.

     Egyházunk, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének tagja. E szövetség tömöríti azokat az evangéliumi egyházakat, amelyeknek hitelvei lehetővé teszik az együtt haladást, gondolkodást, testvéri közösséget, a szűkebb, saját egyházi határaikon túl is. Természetesen ez nem jelenti a népegyházaktól való elzárkózásunkat. Ahol testvéri jobbunkat fogadják, és testvéri jobbjukat nyújtják, ott jó, egymást elismerő, tiszteletben tartó kapcsolatok jöhetnek létre. Őszintén remélem, hogy nagyközségünkben élő emberek nagyobb része – legalább távolról - ismeri a Pünkösdi gyülekezetet. Az évenkénti egyetemes imahét közös alkalmai, vagy a községet is érintő szociális jellegű megmozdulásaink alkalmat, lehetőséget adnak erre. Mindez mellett szeretném az alábbiakban is ismertetni egyházunkat, gyülekezetünket.

Egyházunk neve: Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK). 

A helyi gyülekezet neve: Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sülysápi Gyülekezete. Egyszerűbben: Evangéliumi Pünkösdi Gyülekezet (Pünkösdi gyülekezet).
 

Egyházunk jogi helyzete

     Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség jogi személy, a Fővárosi Bíróság 6.Pk. 63361/1 sz. értesítése alapján a 10. nyilvántartási szám alatt bejegyzett egyházi közösség.

       Egyházunkat, sajátos teológiai jegyeit tekintve a kereszténység harmadik irányzatának is szokták nevezni. Mi, dogmatikai nézeteink alapján protestánsnak valljuk magunkat.

     A Pünkösdi jellegű egyházak ma a világon a legdinamikusabban fejlődő közösségek.

Az 1993-as adatok szerint, a teológiájuk alapján pünkösdi jelleget hordozó karizmatikusok létszáma 550-millió az egész világon. Ebből a „klasszikus pünkösdiek” (a mi egyházunk is ide tartozik) mintegy 200 millió tagot számlál. (Ez ma már kb. 250-300 millió, a bizonytalanság pedig legjelentősebb részben abból adódik, hogy a kereszténységet üldöző államokban - pl. Kína, Indonézia, Vietnam, Kambodzsa és a muszlim országok többsége - nincs regisztráció.)

     Magyarországon az úgynevezett „kisegyházak” közé tartozunk kb. 10000 taggal és lelkigondozottal. Egyik sajátossága egyházunknak, hogy csak döntőképes, hitre jutott embereket keresztelünk, tehát a gyermekek – bár életkori sajátosságaiknak megfelelő módon ők is részt vesznek a gyülekezeti életben, és gondoskodunk oktatásukról - a tagsági nyilvántartásban nem szerepelnek.

     Ma egyházunkat - tekintve országunkban is kb. 100 éves múltját (amelynél jóval idősebb pl. az Egyesült Államokban vagy Nagy Britanniában) - általában a „történelmi kisegyházak” közé szokták sorolni. 
 

Tanításunkról

     Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hitelvei tartalmazzák az általános keresztény tanításokat. A keresztények egyetemes, „Apostoli Hitvallása” a mi hitvallásunk is.

     Hitünk, keresztény életünk, tanításunk alapja, mértéke a teljes Szentírás, a Biblia (Ó- és Újszövetség). Tehát hiszünk a Szentháromság egy Istenben. Hisszük Jézus Krisztus istenségét, testet öltését, kereszthalálát, és feltámadását. Hisszük, hogy „nincsen senki másban üdvösség” (Cselekedetek 4: 12.). Hiszünk Krisztus menybemenetelében és majdani eljövetelében.

Továbbá valljuk az Egyház szükségességét szervezeti formában is. Dogmatikai területen a protestáns népegyházaktól különbözünk a keresztség szentségének kiszolgálásában. (Mint már említettem, gyermekeket nem, csak döntőképes, hitvallást tevő embereket keresztelünk.)

A Katolikus Eegyháztól ezen felül eltér tanításunk az Úrvacsoráról, (Eucharisztia) és az egyházi hierarchiáról, illetve ezeken felül abban még, amiben a többi protestáns egyházé is eltér. Mivel az általános keresztény tanításban egyek vagyunk, a kölcsönös tiszteletadásban jó, hasznos gyülekezeti kapcsolataink lehetnek. (Jó példa erre a sülysápi egyházak közös imaheti együttléte.)

     Pünkösdi mivoltunkat így határozza meg a Közösség (EPK) Alapszabálya (1.pont 4. bekezdés):

      „Pünkösdinek lenni azt jelenti, hogy valljuk az Apostolok Cselekedetei 2. részében leírt események mai átélhetőségét, valamint azt a meggyőződést, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés, és a Szentlélek karizmáinak működése ma is úgy történik, mint az első gyülekezet életében. 
      

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

            Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

            Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

            Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől történt születésében, bűntelen életében, 

               csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést

               szerzett az emberek bűneire. Hiszünk testben történt feltámadásában, mennybemenetelében;

               hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

            Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus

               Krisztusban vetett hitük által a Szentlélek végez el.

            Hiszünk a vízkeresztségben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján - a Szentírás

               szerint - alámerítéssel végzünk el.

            Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a

               Lélek adja az Apostolok Cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a lelki és szolgálati

               ajándékok működésében.

            Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet

               éljen.

            Hiszünk az igazak és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a

               kegyelmet visszautasítók pedig ítéletre támadnak fel.

            Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében. Elfogadjuk és valljuk az Apostoli

               Hitvallást.

            Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell.
            
            

Szervezeti felépítés

     Az EPK. tagjai az országban kb. 150 gyülekezetben élik hitéletüket. A gyülekezet vezető-testülete a presbitérium, élén a lelkipásztorral.

     Az Országos Egyházat - budapesti központtal - az Országos Presbitérium irányítja, élén az elnökkel és két elnökhelyettessel. Az Országos Presbitérium tagjait az egyházkerületek delegálják. Az egyház legfelső döntéshozó, illetve jóváhagyó szerve az Országos Közgyűlés. 
 
 
 

Intézmények

     Pünkösdi Teológiai Főiskolánk nappali és levelező tagozattal szolgálja a lelkészképzést. Öt, illetve hat éves képzésben lelkipásztori, hitoktatói és más szakirányú diplomát, illetve végzettséget szerezhetnek hallgatói.

     A debreceni Cigány Népfőiskola a megtért cigányoknak segít a társadalomba való beilleszkedésben.

     Közösségünknek két szenvedélybetegeket rehabilitáló intézménye van. (Budapesten csak férfiak számára, illetve Dunaharasztiban csak nők számára.) Az intézmények világnézettől függetlenül fogadják a betegeket.

     Időseket gondozó szociális intézménye van az egyháznak Kadarkút nagyközségben.

Két általános iskolánk és egy óvodánk működik az országban.

     A Közösségi Alapítványok közül ismertebb az „Élő Víz” irodalmi, és a gyermekeket

táboroztató (hátrányos helyzetűeket is) „Táborkert Alapítvány”.

Sajtótermékek

     A Közösség országos lapjai az „Élő Víz” kéthavonta megjelenő magazin jellegű újság (benne a „Mosolygó” című gyermekmagazin-melléklettel), továbbá az aktuális teológiai és közösségi élet kérdéseivel foglalkozó „Pünkösd, ma” és a negyedévenként megjelenő „Tárház” című teológiai szaklap.
 

Az EPK Sülysápi Gyülekezetéről 

     Tápiósülyben már 1912-ben pünkösdi jellegű misszió indult, 1932-ben pedig már regisztrált Pünkösdi Gyülekezet volt a faluban. 1936-ban az Országos Közösség időseket gondozó intézményt, otthont tart fenn Tápiósülyben saját ingatlanán, 12 gondozottal. Másfél évtizeden keresztül a helyi gyülekezet európai szinten ismert, volt lelkipásztora, Deák József töltötte be az Országos Közösség elnöki tisztét.

     A mai kor színvonalának megfelelő templom Béres János lelkipásztor szolgálati idejében épült. (Sülysáp, Vasút utca 64.)

     Gyülekezetünk istentiszteleti termében 200 látogatót tudunk leültetni. Ha rendszeresen nem is, de egyes ünnepi alkalmakkor megtelik a terem, a karzattal együtt.

Istentiszteleti alkalmaink

            Vasárnap délelőtt 9:30 órai, és délután 17:00 órai kezdettel istentisztelet.

            Kedden és szerdán (nyári időszámítás idején) 19:00,

                            illetve (téli időszámítás idején) 18:00  órakor ima-, illetve bibliaóra.

            Szombat 18:00 óra, a fiatalok gyülekezeti szolgálatra készülő alkalma.

            Gyülekezetünkben rendszeres hitoktatás folyik minden vasárnap. Korosztályok szerinti csoportosításban jelenleg két csoportban van gyermek-istentisztelet.

Istentiszteleti alkalmaink nyilvánosak, mindenkit szívesen látunk.

Küldetésünket gyülekezetünk honlapján (www.sulysap-epk.hu) így határoztuk meg:

      „Isten Igéjének, az evangéliumnak hirdetése, az Istent kereső emberek fogadása,

      lelki közösség biztosítása”.

Célunk az Úr Jézus tanítása szerint olyan „Hegyen épített várossá” lenni, amelynek fénye, Isten szerinti cselekedetei Isten dicsőségét és környezetünk, benne nagyközségünk javát szolgálja. (Mt.5.) Tudjuk, hogy ebben növekednünk kell….

                                               Nagy Miklós

                                                       lelkipásztor