Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 27. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 24. (kedd)

2020. december 8. (kedd)

2020. december 22. (kedd)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember 15. (kedd)

2020. október 3. (szombat)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 31. (szombat)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 28. (szombat)KeresőSülysápi Csicsergő Óvoda - óvodavezető munkaköri pályázat


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Sülysápi Csicsergő Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Vasút utca 88.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

Az intézmény 4 feladat-ellátási helyen működik, az alkalmazottak száma: 42 fő.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-             az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-            a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,

-            a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

-            felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−         a 2011. évi CXC törvény 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,

−         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

−         legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

−         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−         cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−         vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−    részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−    az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−    végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−    nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−    nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. június 15.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. július 31.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a veszélyhelyzet fennállása esetén polgármestere) dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-433 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni

−         postai úton: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−         elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/9710/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és helyi lapja

Közigállás publikálás időpontja: 2020. május 13.
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként