Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2022. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 20. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2022. január 6. és 20. (csütörtöki napokon)

2022. február 3. és 17. (csütörtöki napokon)

2022. március 3., 17. és 31. (csütörtöki napokon)

2022. április 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 10. és 24. (pénteki napokon)

2022. július 8. és 22. (pénteki napokon)

2022. augusztus 5. és 19. (pénteki napokon)

2022. szeptember 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

2022. október 14. és 28. (pénteki napokon)

2022. november 11. és 25. (pénteki napokon)

2022. december 9. és 23. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2022. április 28. (csütörtök)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 3. és 17. (pénteki napokon)

2022. július 1., 15. és 29. (pénteki napokon)

2022. augusztus 12. és 26. (pénteki napokon)

2022. szeptember 9. és 23. (pénteki napokon)

2022. október 7. és 21. (pénteki napokon)

2022. november 4. (pénteki napokon)

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőPolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - 2009-2010


Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

ÁROP-3.A.1.

 

A projekt időtartama: 2009.03.02. – 2010.05.30.

Kedvezményezett: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
(2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
19 999 880 Ft.


A PROJEKT BEMUTATÁSA

 

A projekt rövid összefoglalása
Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatalának célja, hogy szolgáltató típusú önkormányzati modellt valósítson meg, stratégiai szemléletű, korszerű szervezési-működési kultúrát honosítson meg. A projekt célja, hogy a szolgáltató-fogyasztó szemlélet alapján Sülysáp szolgáltatási portfolióját a társadalmi-gazdasági igényekhez igazítsuk. azaz a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása egy időben legyen eredményes a fogyasztók számára és költséghatékony a szolgáltatók részéről.

Célok
Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatalának célja, hogy szolgáltató típusú önkormányzati modellt valósítson meg, stratégiai szemléletű, korszerű szervezési-működési kultúrát honosítson meg. A minőségi feladatellátás egyszerre követeli meg a társadalmi és jogszabályi igényekhez illeszkedő, ügyfélközpontú gondolkodást, a hatékonyságra és eredményességre törekvést, valamint a gazdaságossági szempontok érvényre juttatását.

Olyan átfogó, komplex szemléletet kell alkalmazni, melyben egyszerre képes érvényesülni a hatékony finanszírozás, a hivatal biztonságra törekvése és a testület eredmény-orientáltsága. A modern település-üzemeltetési rendszerben a megfelelő kompetenciák a megfelelő helyre kerülnek, a döntéshozók a döntéshozatalra, a hivatal a hatósági feladatokra és a törvényességre, az intézmények pedig a szakmai feladatok ellátására koncentrálnak.

Ennek érdekében szükséges a döntési mechanizmus korszerűsítésére, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a partnerség erősítésével párhuzamosan. Ezen elvek mentén kell kidolgozni az átfogó településüzemeltetés és fejlesztés testre szabott programját, amely alapján ki lehet alakítani a hatékony hivatali munkaszervezetet és a felelősségi köröket is tartalmazó folyamatszabályozást, továbbá el lehet indítani a szükséges informatikai fejlesztéseket, amelyek támogatják az önkormányzat eredményes és költséghatékony feladatellátását.
A fejlesztés következtében a szolgáltatások minőségének javulása, költségének csökkenése valósul meg, mely a működési kiadásokban jelentkezik (6-8% csökkenés). A képzés következtében a dolgozók 82,3%-a kerül oktatásra. A fejlesztési kiadások optimalizálása korszerűbb menedzsment-technikák alkalmazásával 10%-os költségvetési főösszeg megtakarítást eredményezhet.

A Településfejlesztési koncepció pályázatban megjelenő elemei

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata településfejlesztési koncepciójában azt a megállapítást tette, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati közigazgatás egyszerre néz szembe társadalmi és gazdasági kihívásokkal, tehát a közszolgáltatásoknak nemcsak a lakosság igényeit kell kielégíteni, de a közpénzekkel való felelős gazdálkodás jegyében finanszírozási követelményeknek is meg kell felelni.
Mind társadalmi, mind a gazdasági célok elérése érdekében az önkormányzati döntéshozóknak és intézményi vezetőknek birtokolniuk kell a helyes vezetési szemléletet és technikákat: erősíteni kell a közszolgáltatások szolgáltató-fogyasztói jellegét, illetve a jó gazda szemléletet. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata a közigazgatás eredményes működtetése, illetve a közszolgáltatásokkal szembeni lakossági elégedettség növelése érdekében törekszik:

•    a helyi jogalkotási és döntési mechanizmusok korszerűsítésére,
•  a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítására, a stratégiai és pénzügyi tervezés összekapcsolására,
•   a közszolgáltatások minőségi javulásának infrastrukturális, eszköz, szervezeti és vezetés technikai feltételeinek biztosítására,
•  az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének monitoringjára.

A projekt részletes bemutatása

A projekt indokoltsága
Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények elsődleges értékmérője, hogy mennyire képes a társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelni, azaz mennyire tud egyszerre eredményes és költséghatékony közszolgáltatásokat biztosítani.
Sülysáp Nagyközség több mint nyolcezres saját népessége, térségbeli gazdasági és foglalkoztatói vezető szerepe indokolttá teszi a városi rang megszerzését. Ezen túl a földrajzi elhelyezkedése, és a közvetlen környezetében élő mintegy harmincezres népesség alkalmassá teszi a települést arra is, hogy központi szerepet töltsön be a közigazgatás területén, a művelődési és kulturális, illetve az egészségügyi szektorban.
Ahhoz, hogy a település a fent említett két célt teljesítse, illetve annak érdekében, hogy az önkormányzati intézmények megfeleljenek a helyi és a környékbeli lakosság igényeinek, a közszolgáltatások területén minőségjavulást kell elérni. Ehhez szükséges egy új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése, azaz a szemléletváltozás, kompetenciák bővítése és új vezetési technikák alkalmazása.
Szükséges a település és az intézmények vezetőinek az intézmények irányában tanúsított jó gazda szemlélete, a távlati gondolkodás képessége, mint stratégiai szemlélet, a projekt szemlélet, illetve a partnerségre való nyitottság és az állampolgár-központú gondolkodás mód elsajátítása.
A településen fellelhető kompetencia-hiányokat képzéssel vagy külső erőforrások igénybevételével szükséges pótolni, amelynek eredményeként a döntéshozók birtokolni fogják a gazdasági fettételek elemzésének és kockázatok értékelésének képességét, így alkalmazzák a korszerű költségvetés és a társadalmi igényeket kielégítő közszolgáltatások minőségét mérő, standardizált mérési technikákat.

A projekt célja és eredménye
A projekt célja, hogy a szolgáltató-fogyasztó szemlélet alapján Sülysáp szolgáltatási portfolióját a társadalmi-gazdasági igényekhez igazítsuk, azaz a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása egy időben legyen eredményesebb a fogyasztók és költséghatékony a szolgáltatók számára.
Ennek a célnak a közvetett módja a település működésének racionalizálása. Egyrészt szükséges a helyi jogalkotási folyamat eredményesebbé tétele a döntések megfelelő előkészítésével és utókövetéssel, a partnerség erősítésével és a szükséges szakértői képességek igénybevételével. Az önkormányzási képességet, azaz a helyi politikusok mozgásterét erősen szűkíti a település nem megfelelő gazdálkodása, emiatt szükséges a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása is, mert az így felszabaduló pénzeszközöket újra a lakossági igények magasabb szintű kielégítésére lehet fordítani.
A társadalmi-gazdasági igények megfelelő szintű, eredményesebb és/vagy költséghatékonyabb kielégítésének folyamatában a települési intézményekre komoly szerep hárul, mivel ők kerülnek közvetlenül kapcsolatba a településen élőkkel. Kiemelt cél az intézmények által biztosított közszolgáltatások minőségének javítása, ehhez szükséges az ellátott igazgatási szolgáltatások megszervezésének finomhangolása, a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök bevezetése, továbbá erősíteni kell a jó gazda szemléletet mind a települési döntéshozók, mind az intézményi vezetők körében.
A település feladatainak és intézményi működésének racionalizálása előtt és közben szükséges a projekt szemlélet erősítése, az intézményi vezetők felkészítése, az önkormányzat teljes körű átvilágítása, és monitoring rendszer bevezetése, az eredmények folyamatos utókövetése. Ezeket a folyamatokat szükséges támogatni hangsúlyosan az eljárások információtechnológiai eszközökkel, a követelményrendszer kialakításával, a települési szinten csak korlátozott mértékben megtalálható kompetenciák, szakértői szolgáltatások igénybevételével.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma
Sülysáp közszolgáltatásainak minőségi, valamint a polgármesteri hivatalának és az önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 12 tevékenység alatt 22 fejlesztési részterületet lefedő projekt. A projekt megvalósítása négy ütemből áll: átvilágítás, szolgáltatás-tervezés, projekt döntéshozói támogatása és szolgáltatás-szervezés, amelyet folyamatosan kísér a projekt kommunikációja, és monitoringja.

A Polgármesteri Hivatal (PH) szervezeti működésének átvilágítása keretében megvizsgálásra kerül az általános döntési kompetencia, a belső szervezeti egységek közötti együttműködés, a hivatalon belüli koordináció színvonala, és a közszolgáltatások minőségét mérő mutatószámok használata.
Ezt követően készül el az intézkedési terv, amely alapján képzéssel, egységes irányítási és monitoring rendszer üzembe helyezésévei, valamint - a feladatfinanszírozás mintájára - a szervezeti egységek különálló költségvetésévei a hivatal működése eredményesebbé és költséghatékonnyá válik. A PH szervezeti egységein belül a szabályozási folyamatok, az ügyintézési és gazdálkodási (költségvetés, közbeszerzés) eljárásrendek, a rendeletalkotás folyamatának, azaz az SzMSz felülvizsgálata, indokolt esetben korszerűsítése is szükséges. Alapvető cél, hogy a különféle eljárásrendek igazodjanak a szakpolitikai koncepciókhoz, tartalmazzák a felelősségvállalást, a megvalósításhoz szükséges pénzösszeg nagyságát és forrását, valamint a szolgáltató típusú önkormányzati modell jegyében szabályozva legyen az érdekeltek részvétele a helyi döntések előkészítésében.

A PH átvilágítása mintájára készül el egy tanulmány a felügyelt önkormányzati intézmények működéséről. Ez tartalmazza az általános döntési kompetenciák, a felügyeleti és döntési jogosultságok, a kommunikáció vizsgálatát, valamint a költséghatékony, eredményesebb gazdálkodás és teljesítménymérési rendszer bevezetésének lehetőségét. A tanulmány elkészülte után, annak eredményétől függően lehetséges az intézmények szervezeti átstrukturálása, egységes irányítási és monitoring rendszer bevezetése, valamint a vezetők képzése.

A költségvetési rendeletalkotás újraszabályozása során kiemelten fontos alkalmazni az új tervezési és végrehajtási technikákat (pl. projekt szemlélet, null-bázis és feladatfinanszírozás), a költségvetést a településfejlesztési és más szakpolitikai koncepciókhoz igazítani, illetve a partnerség erősítésén túl fontos a professzionalizáció (külső szakértők bevonása). A döntési mechanizmus korszerűsítésének és a költségvetési gazdálkodás eredményességének fontos pillére a projekt szemlélet erősítése, a stratégiaalkotás és tervezések során a modern projektmenedzsment technikák alkalmazását: helyzetelemzés, munkaterv-készítése, pénzügyi terv, illetve a feladat-kontrolling. Sülysáp költségvetési gazdálkodása akkor lehet eredményes, ha valós alapokra épül. A településnek rendelkezni kell korszerű településfejlesztési és szakpolitikai koncepciókkal, amelyek tartalmazzák egy-egy cél eléréséhez megvalósítandó lépéseket, projekteket.

Az önkormányzat gazdálkodása akkor lesz sikeres, ha kapcsolódik hozzá pénzügyi és költségvetési ellenőrzés. Ezt a célt szolgálja részben az egységes irányítási és monitoring rendszer, valamint a döntéshozók és intézményi vezetők képzése, de szükséges a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés felülvizsgálata, szükség esetén újraalkotása. A szolgáltató típusú önkormányzati modell megköveteli, hogy a lakosság befolyásolni tudja a helyi társadalomra is kihatással levő folyamatokat.
Ehhez szükséges a helyi kommunikációs stratégia, amelynek alapja a kétirányú kommunikáció, a megfelelő szintű tájékoztatáspolitika és az önkormányzat nyitottsága az információk fogadására. A partnerség erősítésének eszközei az Információs Központ, PR-szakreferens, internet-alapú technikák alkalmazása, illetve ahhoz, hogy a helyi társadalom véleményformáló partnerré váljon, fontos a közszférának a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok, interaktív hálózat megszervezése.

Felülvizsgáljuk az intézmények felügyeletének, a döntési jogosultságok struktúrájának fejlesztési lehetőségeit; az eredményesebb működést biztosító programokat dolgozunk ki, megvizsgáljuk a kommunikációs folyamatokat, az intézményektől érkező visszacsatolásokat beépítjük a PH működésébe. A szervezetfejlesztésben az önkormányzat által felügyelt intézmények 80 százaléka (16:20) vesz részt: az összes iskola, óvoda, egészségügyi intézmény, Központi Konyha, Művelődési Ház és Könyvtár.

 

 

A szervezetfejlesztés kapcsán megújult dokumentumok
Iratkezelési szabályzat
Költségvetés - 2010.
Közbeszerzési szabályzat
Közfoglalkoztatási terv - 2010.
Önkormányzati Minőségirányítási Program
Önkormányzati SZMSZ
Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció

 

 Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Irányító szervezet:

Támogató szervezet: