Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ beosztás

Sülysáp Város Önkor-mányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET  a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár  INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)  beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2024. december 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

4 fő

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-          Sülysáp város közművelődési és kulturális életének szervezése, beleértve a nemzeti és települési ünnepek szervezését is,

-          a művelődési központ és könyvtár felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-          a Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény kezelése, gondozása,

-          a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,

-          a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.)  Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

−        könyvtárosi szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

−        az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

−        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

−        a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G. §-ban előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 2 éven belüli elvégzésének vállalása, vagy a mentesség fennállásának igazolása,

−        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, internet),

−        B kategóriás gépjárművezetői engedély,

−        a munkakör ellátásához szükséges szintű magyar nyelvtudás,

−        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−        kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   Kinevezés esetén 4 hónap, illetve a Kjt. szerint vonatkozó próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   Fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G. §-ban előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 2 éven belüli elvégzését, vagy a mentesség fennállásának igazolása (a tanfolyam elvégzéséről, vagy jogász, közgazdász szakképzettségről szóló okirat benyújtása)

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 25.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. december 13.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat benyújtásának módja:

−   postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

−   elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu címen,

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/6727/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

−   dr. Tóth Krisztina jegyző a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-435 telefonszámon.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−   Sülysáp Város Önkormányzatának honlapja (www.sulysap.hu)