Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőÓvodavezető munkakör - Sülysáp


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Sülysápi Csicsergő Óvoda

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

 

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Vasút utca 88.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

Az intézményhez 3 tagóvoda tartozik, az alkalmazottak száma: 42 fő.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-          az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-          a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,

-          a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

-          felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        a 2011. évi CXC törvény 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,

−        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

−        legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

−        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−        vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 3 év vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. május 8.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. június 21.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/435-001 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−        elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  S/2959/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és helyi lapja

Közigállás publikálás időpontja: 2018. április 9.
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként